Informacje dotyczące działań z zakresu Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju

4.1/413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Działanie: Małe projekty

Małe projekty dla obszarów wiejskich – zgodne z lokalną strategią rozwoju, zaakceptowaną przez samorząd wojewódzki – są realizowane przez LGD na jej obszarze.

Kto może być wnioskodawcą

Wnioskodawcą może być podmiot będący:

o        osoba fizyczna, która jest: obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkuje na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju (gminy: Blizanów, Ceków Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Opatówek, Sieroszewice, Żelazków) lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze.

o        osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, a w szczególności: kościoły, związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

Zakres pomocy

 

o      podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

o      podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez:

a)udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu,

b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych;

o      rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez:

a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,

b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

c) kultywowanie języka regionalnego i gwary,

d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

o      rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

o        zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;

o      zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez:

a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków,

c) remont lub wyposażenie muzeów,

d) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

o      inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;

o      wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.

 

Forma i wysokość pomocy

 

Pomoc ma formę zwrotu 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Wnioskodawca powinien zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu złożyć wniosek o zwrot 70% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju nie może przekroczyć 100 tys. zł, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizacje jednego małego projektu nie może być wyższa niż 25 tys. zł (przy czym całkowity planowany koszt małego projektu musi wynosić co najmniej 4,5 tys. zł, lecz nie więcej niż 100 tys. zł).

 

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami, należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia w formie papierowej. Beneficjenci proszeni są również o składanie wniosków w segregatorach/skoroszytach (oryginał wniosku), w 2 egzemplarzach (oryginał + kopia) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD),               z dokładnym opisem tj. podanie nazwy wnioskodawcy i tytułu operacji, na adres:

Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni”

ul. T. Kościuszki 7,

62-840 Koźminek,

Godziny przyjmowania wniosków: od  godz. 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku

Terminy ogłaszania konkursów, limity środków na działanie oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz                         z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD: www.krainanocyidni.pl (w zakładce: Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju) oraz w biurze LGD, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl, oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR,                w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD7 pod nr tel.  62 7637068

Podstawa prawna:

1.   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 138 poz. 868 z pozn. zm.)

2.   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r.  zmieniające rozporządzenie w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U Nr 71, poz. 613)

3.   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010r.  zmieniające rozporządzenie w  sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U Nr 158, poz. 1067)

4.   Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia „LGD – 7 Kraina Nocy i Dni”

5.  Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR zawarta w dniu 26 czerwca 2009r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego