Program Operacyjny Fudnusz Inicjatyw Obywatelskich

 

PROGRAM OPERACYJNY

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH

NA LATA 2009-2013

FIO jest rządowym programem wieloletnim, przyjętym w drodze uchwały Rady Ministrów i powierzonym do realizacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego. Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, podejmowanych na rzecz:

  • wspierania działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych,
  • wspierania rozwoju współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym,
  • wspierania działań organizacji pozarządowych umożliwiających im korzystanie ze środków Unii Europejskiej,
  • wspierania działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw obywatelskich, wymagających, z obiektywnych powodów, zintegrowanej formuły aktywności.

więcej informacji na stronie:

www.pozytek.gov.pl