RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Działanie : Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Cel

Celem działania jest różnicowanie działalności nierolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem. Działanie to spowoduje tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocje zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Kto może być wnioskodawcą

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (rolnik, domownik, małżonek rolnika), przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Miejscem zamieszkania musi być teren jednej z gmin: Blizanów, Ceków - Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Opatówek, Sieroszewice, Żelazków.

Zakres pomocy:

 • Usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa.
 • Usługi dla ludności.
 • Sprzedaż hurtowa/detaliczna.
 • Rzemiosło lub rękodzielnictwo.
 • Roboty i usługi budowlane  lub instalacyjne.
 • Usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i sportem, rekreacją                     i wypoczynkiem
 • Usługi transportowe, komunalne.
 • Przetwórstwo  produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych.
 • Magazynowanie i przechowywanie towarów.
 • Wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.
 • Rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

Forma i wysokość pomocy

Refundacji podlegają koszty kwalifikowane w wysokości poniesionej przez beneficjenta,

nie więcej jednak niż:

 • 50 % kosztów kwalifikowalnych - pomoc ma formę zwrotu 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca  musi zabezpieczyć środki na pokrycie całego kosztu realizacji projektu, a po jego zakończeniu złożyć wniosek o zwrot 50 % kosztów kwalifikowanych.
 • 80 % kosztów kwalifikowalnych -  w przypadku wystąpienia szkody w gospodarstwie rolnym rolnika, spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, jeżeli:

a)   wysokość tej szkody, oszacowana przez komisję, wynosi: średnio powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła

szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji w gospodarstwie rolnym — w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach oraz — nie mniej niż 10 000 zł — w budynkach, budowlach, maszynach lub urządzeniach służących do produkcji rolnej, sadach lub plantacjach wieloletnich, lub stadach podstawowych zwierząt gospodarskich,

b) w związku z wystąpieniem tej szkody rolnikowi, jego domownikowi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonkowi tego rolnika nie przyznano pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” objętego Programem,

c) wniosek o przyznanie pomocy został złożony w roku, w którym wystąpiła ta szkoda, lub w roku następującym po tym roku.

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski wraz z załącznikami, należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia w formie papierowej. Beneficjenci proszeni są również o składanie wniosków w segregatorach/skoroszytach (oryginał wniosku), w 2 egzemplarzach (oryginał + kopia) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD), z dokładnym opisem tj. podanie nazwy wnioskodawcy i tytułu operacji, na adres:

Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni”

ul. T. Kościuszki 7,

62-840 Koźminek,

Godziny przyjmowania wniosków: od  godz. 8:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku

Terminy ogłaszania konkursów, limity środków na działanie oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są na stronie internetowej LGD: www.krainanocyidni.pl (w zakładce: Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju) oraz w biurze LGD, a także w siedzibie oraz na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl, oraz w centrali i oddziale regionalnym ARiMR, w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich: www.prow.umww.pl

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy biura LGD7 pod nr tel.  62 7637068

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200 poz. 1442 z pózn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 85 poz. 519 )

3.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 129 poz. 867)

4.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 166 poz. 1125)

 1. Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia „LGD – 7 Kraina Nocy i Dni”
 2. Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR zawarta w dniu 26 czerwca 2009r. z Samorządem Województwa Wielkopolskiego