Prezentacja inicjatyw lokalnych

Realizacja inicjatyw lokalnych organizacji

w ramach Zadania 2 Inkubator Ekonomii Społecznej

Od grudnia 2010r do czerwca 2011r w ramach zadania Inkubator Ekonomii Społecznej, będącego jednym z elementów projektu pt. „Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich” objętego PO FIO, w pięciu organizacjach pozarządowych realizowano inicjatywy lokalne, tj. działania sprzyjające rozwojowi ekonomii społecznej na obszarze działania Stowarzyszenia „LGD7 – Kraina Nocy i Dni”. Działania te poprzedzone zostały przez cykle indywidualnych szkoleń prowadzonych we wszystkich organizacjach, które służyć miały przygotowaniu tych podmiotów do wdrożenia planów ekonomizacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie zaplanowane w projekcie miało na celu przede wszystkim wzmocnienie systemów wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na obszarze Stowarzyszenia jak również zwiększenie motywacji działających w nich liderów.

Każdy z podmiotów wyłonionych podczas rekrutacji przeprowadzonej w ramach  projektu:

STOWARZYSZENIE GMINNA ORGANIZACJA SPORTU "ZIELONI" KOŹMINEK;

STOWARZYSZENIE "KAMYCZEK";


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STOBNO;


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BOGDANÓW;


KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GODZIESZACH WIELKICH.

 

pozyskał dotację w wysokości 3000,00zł na realizację przedstawionych pomysłów związanych z podjęciem działań z zakresu odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego. Dofinansowanie obejmowało koszty przedsięwzięć stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach PO FIO, m.in. koszt przygotowania portfolio dla produktów lub usług, które świadczyć będą organizacje, koszty szkoleń specjalistycznych, koszty organizacji imprez lokalnych.

 

Prezentacja inicjatyw lokalnych