SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA PROJEKTU

„INKUBATOR NGO – PROGRAM ROZWOJU WIEJSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PROGRAMU OPERACYJNEGO Z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH:

Zadanie 1

LOKALNE FORUM WSPÓŁPRACY

Zadanie realizowane będzie poprzez Fora, które będą miały charakter otwartych spotkań edukacyjnych dla lokalnych liderów oraz przedstawicieli samorządów. Zadaniem forów będzie:

- edukacja liderów lokalnych oraz urzędników

- integracja środowiska

W każdej gminie wyznaczona zostanie osoba z samorządu odpowiedzialna za realizację zadania.

Tematyka:

„Szanse i wyzwania dla lokalnych organizacji pozarządowych na terenach wiejskich”, w ramach szkolenia zaprezentowane zostaną miedzy innymi: źródła finansowania organizacji pozarządowych na terenach wiejskich; zasady współpracy z administracją publiczną w kontekście zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – prezentacja założeń programu współpracy na rok 2012; prezentacja projektu i oferty Inkubatora NGO.

Zadanie 2

INKUBATOR NGO

Zadaniem Inkubatora będzie wzmocnienie potencjału rozwojowego NGO i wytyczenie ścieżek rozwoju organizacji. Działania mają przyczynić się do rozwoju potencjału głównie osobowego organizacji. W ramach zadania realizowane będą nast. działania:

- rekrutacja uczestników (zgłoszenia dokonywane będą na podstawie formularzy. Formularz zawierać będzie informacje o oczekiwaniach i planach rozwojowych organizacji, w realizacji których ma pomóc działanie wspierające.

Inkubatorem obejmiemy łącznie 10 organizacji w dwóch grupach po 5 ngo.

Kryterium wyboru będzie:

a)      kolejność zgłoszeń- pierwszeństwo będą miały organizacje biorące udział w Forach współpracy

b)      opis planu rozwoju- każda organizacja wraz z formularzem aplikacyjnym przedstawi swój pomysł na rozwój organizacji – kryterium decydujące o przyjęciu.

W ramach działania zakładamy powołać komisję rekrutacyjną, która może odbywać również indywidualne rozmowy kwalifikacyjne. Z każdą organizacją wybraną do wsparcia podpisana zostanie  umowa o realizacje działań.

W ramach spotkań, każda organizacja otrzyma swojego animatora- „opiekuna”, którego zadaniem będzie wspólnie z organizacją przeprowadzić cały proces. Każda organizacja otrzyma pakiet 5 spotkań edukacyjnych obejmujących:

1. Planowanie rozwoju organizacji- szkolenie będzie miało na celu przeprowadzenie analizy organizacji (SWOT) wyznaczenie celów rozwojowych oraz zaplanowanie działań. Podstawa pracy będzie plan przedst. przez organizację.

2-3. Praca z projektem w organizacji/ źródła finansowania organizacji pozarządowych. Szkolenie będzie miało na celu wyposażenie uczestników w wiedze dot. projektowej pracy w organizacji, oraz wskazać źródła finansowania rozwoju organizacji.

4. Organizacja pozarządowa w społeczności lokalnej- szkolenie będzie miało na celu wyposażenie uczestników wiedze o zasadach aktywizowania społeczności lokalnych, wolontariatu w organizacji oraz współpracy z samorządem lokalnym.

5. Spotkanie otwarte – temat i zakres ustalony zostanie przez organizację z animatorem.

Każda grupa (5 organizacji objętych Inkubatorem) przejdzie również 2 dniowe szkolenie „Moja organizacja pozarządowa- dlaczego i po co działamy”. Szkolenie skierowane zostanie dla członków zarządów. Z każdej organizacji włączonych zostanie min.  3 przedstawicieli organizacji.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 62 7637068, bądź tez w siedzibie biura LGD7.