SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Inkubator NGO - program rozwoju wiejskich organizacji pozarządowych

Lipiec 2011 – czerwiec 2012

Projekt „Inkubator NGO - program rozwoju wiejskich organizacji pozarządowych”, realizowany w ramach PO FIO, odpowiadał na problem niskiego poziomu rozwoju organizacji pozarządowych z terenu gmin wiejskich, które obejmuje swoim zasięgiem Stowarzyszenie LGD7. Celem głównym projektu było wzmocnienie potencjału rozwojowego funkcjonujących na terenie LGD organizacji pozarządowych.

Założony w tym przedsięwzięciu cel główny realizowano w dwóch etapach na przestrzeni lat 2011 – 2012 (w okresie 13 miesięcy). Realizacja działań zaplanowanych w w/w projekcie przebiegała bez przeszkód zarówno w pierwszym, jak i w drugim etapie zadania, czego potwierdzeniem może być złożone oraz zatwierdzone sprawozdanie za okres lipiec - grudzień 2011 oraz przedstawiony poniżej opis działań zrealizowanych od stycznia do czerwca 2012r, zgodnie z założeniami przyjętymi              w niniejszym przedsięwzięciu.

Zaplanowane zamierzenia zrealizowano głównie poprzez utworzenie Inkubatora NGO realizującego indywidualny program wsparcia dla członków 10 organizacji oraz poprzez organizację Lokalnych Forów Współpracy – spotkań konsultacyjno-szkoleniowych, które zostały zrealizowane na terenie 10 gmin LGD7 tj. Blizanów, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Opatówek, Lisków, Mycielin, Gmina i Miasto Stawiszyn, Sieroszewice oraz Żelazków w okresie 1.07.2011 – 30.06.2012r.

Realizacja pierwszego z wymienionych przedsięwzięć – Inkubatora NGO - pozwoliła przede wszystkim na zwiększenie wiedzy z zakresu zarządzania organizacją wśród członków 10 organizacji objętych indywidualnym programem szkoleniowym, jak również na zwiększenie udziału tych organizacji w projektach finansowanych ze środków UE oraz  w realizacji zadań publicznych. Dzięki przeprowadzeniu Inkubatora NGO 10 organizacji pozarządowych objętych zostało indywidualnym programem wsparcia (przedstawiciele 5 organizacji uczestniczyli w spotkaniach szkoleniowych prowadzonych od września do grudnia 2011r, a członkowie kolejnych 5 organizacji – od lutego do maja roku 2012). Kolejne z zaplanowanych zamierzeń - Lokalne Forum Współpracy przeprowadzono natomiast przede wszystkim w celu zwiększenia wśród członków organizacji pozarządowych z terenu 10 gmin członkowskich (ok. 100 liderów) wiedzy o możliwościach i kierunkach rozwoju sektora pozarządowego oraz w celu rozwijania współpracy tych organizacji z jednostkami samorządu terytorialnego. Spotkania szkoleniowo - informacyjne odbywały się od września do listopada 2011 roku oraz od kwietnia do maja roku 2012. Fora były miejscem rekrutacji organizacji do Inkubatora w początkowym okresie realizacji projektu, ale przede wszystkim  miejscem spotkań oraz edukacji ich uczestników. Realizacja Forów prowadzona była we współpracy  z samorządami gmin  - członkami LGD.

Realizację projektu: „Inkubator NGO - program rozwoju wiejskich organizacji pozarządowych” rozpoczęto w lipcu 2011r. od promocji projektu w 10 gminach LGD7, przygotowania harmonogramów realizacji 20 spotkań (Lokalne Fora Współpracy), tworzenia zespołu zarządzającego projektem. W miesiącu lipcu i sierpniu, zgodnie z harmonogramem zostały zaplanowane działania promocyjne. Informacje o realizacji Projektu PO FIO zostały rozpowszechnione wśród potencjalnych beneficjentów, tj. przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, tj. KGW, Ochotniczych Straży Pożarnych, lokalnych Stowarzyszeń, Klubów Sportowych itp. Informacja nt. realizacji Programu PO FIO wraz ze szczegółowym opisem zadań Projektu została przekazana do gmin biorących udział w projekcie. Ponadto zostały zamieszczone informacje w postaci plakatów na tablicach ogłoszeń LGD7 znajdujących się w urzędach każdej z gmin. W celu zgromadzenia jak największej ilości uczestników zostało otrzymane wsparcie również od Samorządu 10 Gmin, tj. Gmina i Miasto Stawiszyn; Mycielin, Lisków, Godziesze Wielkie, Ceków-Kolonia, Blizanów, Koźminek, Opatówek, Żelazków i Sieroszewice jako partnera projektu, w zakresie realizacji działań promocyjnych. Została również przygotowana strona www. w celu stworzenia dostępu do informacji o inicjatywach z zakresu Inkubatora NGO.
Zgodnie z harmonogramem projektu w 2011r., przeprowadzono dwa etapy spotkań - Lokalne Fora Współpracy pt. „Szanse i wyzwania dla lokalnych organizacji pozarządowych na terenach wiejskich. Wynikiem przeprowadzonych spotkań była rekrutacja 5 NGO do dalszej części projektu - Inkubatora. Każda z organizacji przesłała formularze zgłoszeniowe do biura Stowarzyszenia, które obejmowały m. in. informacje o oczekiwaniach i planach rozwojowych organizacji. Podstawowym kryterium wyboru oferty było m. in. opis planu rozwoju danej organizacji oraz uczestnictwo w Lokalnych Forach Współpracy.

Wykaz 5 wybranych organizacji:
1) Koło Gospodyń Wiejskich- Opatówek
2) Stowarzyszenie „Kamyczek” (gm. Ceków-Kol.)
3) Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdanowie (gm. Koźminek)
4) Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Godzieszach Wielkich „Z tradycją w  Nowoczesność”
5) Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Pierwszym (gm. Blizanów).


W ramach realizacji Inkubatora NGO odbyło się także dwudniowe szkolenie wyjazdowe w dniach 27 i 28 października 2011 r., dla grupy 15 osób. Szkolenia odbyły się      z zakresu „Moja organizacja pozarządowa - dlaczego i po co działamy”. Spotkania miały miejsce w Gospodarstwie Agroturystycznym „Karczma Kaliska” w miejscowości Szadek.
W okresie październik – grudzień 2011 r. natomiast przeprowadzono 25 spotkań edukacyjnych w organizacjach pozarządowych zakwalifikowanych do uczestnictwa   w projekcie (5 organizacji x 5 szkoleń). Spotkania obejmowały m.in. następujące zagadnienia: planowanie działań organizacji, tj. działania na rzecz podniesienia kwalifikacji członków danej organizacji; działania na rzecz integracji środowiska; działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej; źródła finansowania działań organizacji itp.

Ogólna liczba wszystkich zgłoszeń organizacji do uczestnictwa w Inkubatorze NGO wyniosła 17 szt., w tym 10 z nich zostało objętych indywidualnym wsparciem. Jest to potwierdzeniem zapotrzebowania organizacji na działania mające na celu rozwój NGO z terenów wiejskich.

W miesiącu listopadzie 2011r. odbyły się drugie Lokalne Fora Współpracy w każdej  z 10 gmin. Łącznie uczestniczyło w nich 93 osób.

W miesiącu listopadzie odbyła się także rekrutacja kolejnych 5 organizacji do Inkubatora (II część projektu), tj. Do uczestnictwa w zadaniu zakwalifikowały się następujące organizacje:
1) KGW Stawiszyn
2) Stowarzyszenie „Nasze Kaliskie”
3) Gminny Klub Sportowy Iskra-Prosna Sieroszewice
4) Koło Gospodyń Wiejskich Gadów
5) Stowarzyszenie „Aktywni dla Małgowa”

Realizacja drugiej części projektu rozpoczęła się w styczniu 2012r. Po zaplanowaniu działań na rok 2012 przez zespół merytoryczny oraz personel zarządzający projektem przystąpiono do organizacji pierwszego z zadań zaplanowanych w harmonogramie przedsięwzięcia. W dniach 30-31.01.2012 zorganizowano dwudniowe szkolenie pn. „Moja organizacja pozarządowa – dlaczego i po co działamy?”. Spotkania miały miejsce w Gospodarstwie Agroturystycznym „Karczma Kaliska”, w miejscowości Szadek. Spotkanie to rozpoczęło drugą edycję działań zaplanowanych w ramach zadania Inkubator NGO dla 15 członków kolejnych 5 organizacji pozarządowych, które zostały wybrane do uczestnictwa      w projekcie w wyniku rekrutacji przeprowadzonej podczas II Lokalnych Forów. Spotkanie to obejmowało taki sam zakres tematyczny, jak spotkanie przeprowadzone w pierwszej części realizacji projektu i posłużyło głównie poznaniu organizacji oraz wzajemnej integracji ich przedstawicieli.

Następnie w okresie luty – maj 2012 r. odbyła się realizacja 25 spotkań edukacyjnych (5 organizacji wybranej do uczestnictwa w II edycji projektu x 5 szkoleń). Średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło po 5 przedstawicieli każdej z tych organizacji.
Łącznie w ramach projektu zrealizowano 50 indywidualnych spotkań szkoleniowych prowadzonych w organizacjach objętych Inkubatorem NGO.

Zgodnie z harmonogramem projektu w okresie kwiecień - maj 2012r. w dziesięciu gminach członkowskich przeprowadzono 10 kolejnych Lokalnych Forów Współpracy (spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla przedstawicieli NGO funkcjonujących na terenie gmin członkowskich). Spotkania te poruszały zagadnienia związane ze stanem realizacji programów współpracy samorządów z NGO za rok 2011 oraz wyzwaniami w tej współpracy na rok kolejny, jak również przybliżały aspekty związane z inicjatywą lokalną, stanowiącą narzędzie rozwoju aktywności lokalnych. W spotkaniach tych uczestniczyło łącznie 99 osób z organizacji pozarządowych z 10 gmin biorących udział w projekcie. Były to spotkania kończące przedsięwzięcia podjęte w ramach realizowanego projektu.

Lokalne Forum Współpracy- Godziesze Wielkie

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO DALSZEGO ETAPU PROJEKTU PO FIO„INKUBATOR NGO – PROGRAM ROZWOJU WIEJSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO DALSZEGO ETAPU PROJEKTU PO FIO„INKUBATOR NGO – PROGRAM ROZWOJU WIEJSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Zgodnie z zadaniem projektu w 2011r., przeprowadzono dwa etapy spotkań-  Lokalne Fora Współpracy pt. „ Szanse i wyzwania dla lokalnych organizacji pozarządowych na terenach wiejskich”.

Wynikiem przeprowadzonych spotkań była rekrutacja 5 NGO do dalszej części projektu-Inkubatora. Każda z organizacji przesłała formularze zgłoszeniowe do biura Stowarzyszenia , które obejmowały m. in. informacje o oczekiwaniach i planach rozwojowych organizacji. Podstawowym kryterium wyboru oferty było m. in. opis planu rozwoju danej organizacji oraz uczestnictwo w Lokalnych Forach Współpracy.

Wykaz 5 wybranych organizacji:

1) Koło Gospodyń Wiejskich- Opatówek

2) Stowarzyszenie „Kamyczek” (gm. Ceków-Kol.)

3) Ochotnicza Straż Pożarna w Bogdanowie (gm. Koźminek)

4) Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich w Godzieszach Wielkich „Z Tradycją w Nowoczesność”

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie Pierwszym (gm. Blizanów)

Ogólna liczba wszystkich zgłoszonych formularzy wynosi 17 szt., w tym 5 z nich zostało objętych indywidualnym wsparciem. W okresie październik– grudzień 2011 r. odbyła  się realizacja 25 spotkań edukacyjnych (5 organizacji x 5 szkoleń).

W ramach realizacji Inkubatora NGO odbyło się także dwudniowe szkolenie wyjazdowe w dniach 27 i 28 października 2011 r., dla grupy 15 osób. Szkolenia odbyły się z zakresu  „Moja organizacja pozarządowa- dlaczego i po co działamy”. Spotkania miały miejsce w Gospodarstwie agroturystycznym „Karczma Kaliska”, w miejscowości Szadek.

W miesiącu listopadzie odbyła się rekrutacja kolejnych  5 organizacji do Inkubatora (II część projektu), poniżej wykaz organizacji:

1) KGW Stawiszyn

2) Stowarzyszenie „Nasze Kaliskie”

3) Gminny Klub Sportowy Iskra-Prosna Sieroszewice

4) Koło Gospodyń Wiejskich Gadów

5) Stowarzyszenie „Aktywni dla Małgowa”

 

 

INKUBATOR NGO- SZKOLENIE

Inkubator NGO-program rozwoju wiejskich organizacji pozarządowych

W ramach realizacji zadania Inkubator NGO dniach 30-31 stycznia 2012 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Karczma Kaliska”, w miejscowości Szadek  odbyło się dwudniowe szkolenie dla przedstawicieli pięciu organizacji pozarządowych, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostały wytypowane do uczestnictwa w drugiej edycji projektu:

1) KGW Stawiszyn
2) Stowarzyszenie „Nasze Kaliskie”
3) Gminny Klub Sportowy Iskra-Prosna Sieroszewice
4) Koło Gospodyń Wiejskich Gadów
5) Stowarzyszenie „Aktywni dla Małgowa”

Celem szkolenia pn. „Moja organizacja pozarządowa - dlaczego i po co działamy” było przede wszystkim poznanie organizacji rozpoczynających udział w cyklu szkoleń prowadzonych w ramach zadania Inkubator oraz integracja ich przedstawicieli.